دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : سهراب   حجام

پست الکترونیکی : shajjam@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی هواشناسی

سهراب حجام

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

^